پارامترهای سروو موتور و نحوه تنظیمات آن | ماشین سازی آریا

پارامترهای سروو موتور نحوه و تنظیمات آن

پارامترهای سروو موتور و نحوه تنظیمات آن

را در آریا ماشین ببینید.

 

پارامترهای سروو موتورهای دلتا  شامل p-0 تا p-4 میباشد.

 

سروو موتور

از آنجا که یک سروو موتور می تواند کاربردهای منظمی داشته باشد باید

کاربرد آن را مشخص نمود تنظیم پارامترها یعنی قراردادن اعداد تعیین شده

در رجیسترهای داخل درایو تا مد کاری سروو را مشخص می کند . منظور از

مد کاری قابلیت کنترل فیدبک سروو موتور می باشد که سروو ها در سه مد

گشتاور، سرعت و موقعیت قابلیت خود کنترلی دارند.

سروو مدل A2 دلتا علاوه بر قابلیت عملکرد در این سه مد کاری اصلی قابلیت

عمکرد در این سه مد اصلی و یا تلفیقی از این سه مد را دارا می باشد.

ابتدا روش تنظیم پارامترها را در این سروو به طور نمونه مثال زده و در

ادامه بیشتر به بحث در مورد عملکرد و قابلیت سروو موتور که در این مقاله

سروو دلتا می باشد می پردازیم.

در سروو موتورهای سری A2 دلتا کلیدهایی جهت تغییر پارامترهای درایو بر

روی آن تعبیه شده است.  برای تغییر پارامترها باید ازKEYPAD  روی درایو

استفاده کرد .

 

پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن

 

خلاصه ای از پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن

لیستی از پارامترهای هر گروه 

 

گروه پارامترهای سروو موتور وتنظیم آن : P0-xx
مدل کنترل

واحد

پیش فرض

تابع

نام 

تشخیص

پارامتر

T

S

P

دایره دایره دایره  N /A پیش فرض  کار خا نه   ورژن  سخت افزار       VER ستاره   P0-00
دایره دایره دایره  N /A  N /A   کد خطای درایو      ALE ستاره-مربع   P0-01
دایره دایره دایره  N /A 0.   وضعیت های درایو      STS        P0-02
دایره دایره دایره  N /A 01   خروجی مانتورینگ آنالوگ      MON        P0-03
رزرو  P0-04 ~ P0-07
 N /A         Hour    زمان راه اندازی سرو      TSON ستاره       P0-08
دایره دایره دایره  N /A        N / A   نمایش وضعیت   1      CM1 ستاره-مربع       P0-09
دایره دایره دایره  N /A        N / A   نمایش وضعیت   2      CM2 ستاره-مربع       P0-10
دایره دایره دایره  N /A        N / A   نمایش وضعیت   3      CM3 ستاره-مربع       P0-11
دایره دایره دایره  N /A        N / A   نمایش وضعیت   4      CM4 ستاره-مربع       P0-12
دایره دایره دایره  N /A        N / A   نمایش وضعیت   5      CM5 ستاره-مربع        P0-13
رزرو   P0-14 ~ P0-16
 N /A 0  نمایش وضعیت مانیتورینگ 1      CM1A           P0-17
 N /A 0  نمایش وضعیت مانیتورینگ 2      CM2A           P0-18
 N /A 0  نمایش وضعیت مانیتورینگ 3      CM3A           P0-19
 N /A 0  نمایش وضعیت مانیتورینگ 4      CM4A           P0-20
 N /A 0  نمایش وضعیت مانیتورینگ 5      CM5A           P0-21
رزرو  P0-22 ~ P0-43
دایره دایره دایره  N /A           N / A وضعیت های مانیتورینگ (برای نرم افزار کامپیوتر )پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن    PCMN ستاره-مربع     P0-44
دایره دایره دایره  N /A           N / A   نمایش وضعیت های مانیتو رینگ (برای نرم افزار کامپیوتر)    PCMNA مربع     P0-45
دایره دایره دایره  N /A 0   نمایش وضعیت های  خروجی  سرو    SVSTS مربع     P0-46
گروه 1 پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن :  P1-xx
Basic Parameters

 

مدل کنترل

واحد

پیش فرض

تابع

نام 

تشخیص

پارامتر

T

S

P

دایره   N /A 2  نوع پالس ورودی خارجی  PTT مثلث P1-00
دایره دایره دایره PulseRpm-N.M 0  مد کنترل و خروجی مستقیم  CTL دایره P1-01
دایره دایره دایره   N /A 0  سرعت و محدوده گشتاور  PSTL مثلث P1-02
دایره دایره دایره   N /A 0  تنظیمات قطب پالس خروجی  AOUT مثلث P1-03
دایره دایره دایره %(fullscale) 100 مشخصات خروجی مانیتورینگ آنالوک 1  MON1 P1-04
دایره دایره دایره %(fullscale) 100 مشخصات خروجی مانیتورینگ آنالوک 2  MON2 P1-05
دایره         ms 0 شیب ثابت زمان شتاب مثبت و شتاب منفی مربوط به منبع فرمان سرعت آنالوگ( فیلتر پایین گذر) SFLT P1-06
دایره         ms 0 شیب ثابت مربوط به منبع فرمان گشتاور آنالوگ ( فیلتر  پایین گذر )

پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن
 TFLT P1-07
دایره       10 ms 0  شیب ثابت مربوط به منبع فرمان موقعیت (فیلتر پایین گذر  )  PFLT P1-08
دایره دایره         rpm 100 ~ 300   اولین  الی سومین منبع فرمان / اولین الی سومین محدوده د سرعت  SPD1~3 P1-09~P1-11
دایره دایره دایره % 100   اولین  الی سومین منبع فرمان گشتاور / اولین الی سومین محدوده ی گشتاور

پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن
 TQ1~3 P1-12~P1-14
رزرو P1-15~P1-31
دایره دایره دایره         N / A 0   انتخاب مد استپ موتور  LSTP P1-32
رزرو P1-33
دایره           ms 200  زمان شتاب مثبت    Acceleration  Time  TACC P1-34
دایره           ms 200     زمان شتاب منفی   Deceleration  Time   TDEC P1-35
دایره           ms 0   خط منحنی شتاب مثبت وشتاب منفی سرعت    TSL P1-36
دایره دایره دایره   0.1 times 10     نسبت اینرسی بار به اینرسی موتور  GDR P1-37
دایره دایره دایره   0.1 rpm 100    تنظیم رنج نقطه صفر سرعت   ZSPD P1-38
دایره دایره دایره       rpm 3000    سرعت چرخش هدف   SSPD P1-39
دایره دایره       rpm rated speed   حداکثر محدوده و منبع فرمان سرعت آنالوگ   VCM مثلث P1-40
دایره دایره دایره % 100   حداکثر محدوده و منبع فرمان گشتاور آنالوگ    TCM مثلث P1- 41
دایره دایره دایره         ms 0   زمان تاخیر در وصل ترمز الکترومغناطیسی    MBT1 P1-42
دایره دایره دایره         ms 0 زمان تاخیر در قطع ترمز الکترومغنا طیسی    MBT 2 P1-43
دایره       pulse 1  نسبت  گیربکس لکترونیکی  ( صورت کسر )  N 1     GR1 مثلث P1-44
دایره       pulse 1  نسبت  گیربکس الکترونیکی  ( مخرج)    M      GR2 مثلث P1- 45
دایره دایره دایره       pulse 1  تعدا د  پالس  خروجی  انکدر       GR3 مثلث P1-46
دایره دایره دایره        rpm 10   خروجی سرعت  به مقدار تنظیمی  رسیده است  SPOK P1-47
رزرو P1-48~P1-51
دایره دایره دایره       ohm 40                        مقدار مقاومت احیا  کننده    RES1 P1-52
دایره دایره دایره      Watt 60                    ظر فیت مقاومت احیا  کننده    RES2 P1-53
دایره دایره      pulse 12800                      پهنای  پالس موقعیت  تکمیل شده     PER P1-54
دایره دایره دایره        rpm rated speed                    حداکثر محدوده  سرعت   MSPD P1-55
دایره دایره دایره % 120                     اخطار  اورلود خروجی    OVW P1-56
        نسبت درصد اخطار فراجهش موتور    CRSHA P1-57
                        زمان اخطار فراجهش موتور     CRSHT P1-58
دایره       0.1 ms 0              فیلتر خطی  سرعت  آنالوگ    MFLT P1-59
رزرو P1-60~P1-61
دایره دایره دایره % 0                    نسبت در صد جبران اصطکاک   FRCL P1-62
دایره دایره دایره             ms 0                    منحنی ثابت جبران اصطکاک   FRCT P1-63
رزرو P1-64~P1-67
دایره             ms 0                 فیلتر انتقال حرکت فرمان موقعیت یابی    PFLT2 P1-68
رزرو P1-69~P1-75
دایره دایره دایره        rpm 5500           حداکثر سرعت چرخش  خروجی انکدر  AMSPD مثلث P1-76
                     فیلتر انتقال حرکت 3   PFLT3 P1-77
گروه 3 پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن:P3-XX
Communication parameters 

مدل کنترل

واحد

پیش فرض

تابع

نام 

پارامتر

T

S

P

تشخیص

دایره دایره دایره N/A 1 آدرس شبکه درایو ADR P3-00
دایره دایره دایره bps 3 سرعت تبادل داده BRT P3-01
دایره دایره دایره N/A 0 پروتکل ارتباطات PTL P3-02
دایره دایره دایره N/A 0 عملکرد در صورت خطای تبادل داده FLT P3-03
دایره دایره دایره sec 0 آشکارسازوقفه وفاصله زمانی بیش از حد ارتباطات

پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن
CWD 4P3-0
دایره دایره دایره N/A 0 ارتباطات شبکه CMM مربع 5P3-0
دایره دایره دایره N/A 0 تابع ارتباطات ورودی های دیجیتال SDI مربع P3-60
دایره دایره دایره ms 0 تأخیر زمانی برای پاسخ دهی به ارتباطات شبکه CDT 7P3-0
دایره دایره دایره N/A 0
پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن
MNS مربع P3-08
رزرو
پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن
P3-9~P3-11
گروه4 پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن:P4-XX
Diagnosis parameters 

مدل کنترل

واحد

پیش فرض

تابع

پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن

نام 

پارامتر

T

S

P

تشخیص

دایره دایره دایره N/A 0 ثبت خطا (N) ASH1 ستاره P4-00
دایره دایره دایره N/A 0 ثبت خطا (N-1) ASH2 ستاره P4-01
دایره دایره دایره N/A 0 ثبت خطا (N-2) ASH3 ستاره P4-02
دایره دایره دایره N/A 0 ثبت خطا (N-3) ASH4 ستاره P4-03
دایره دایره دایره N/A 0 ثبت خطا (N-4) ASH5 ستاره P4-04
دایره دایره دایره N/A 20 عملکرد JOG JOG P4-05
دایره دایره دایره N/A 0 کنترل اجباری خروجی های دیجیتال FOT مثلث-مربع P4-06
دایره دایره دایره N/A N/A ورودی دیجیتال چنذ کاره ITST مربع P4-07
دایره دایره دایره N/A N/A ورودی کی پد دیجیتال از درایو PKEY P4-08
دایره دایره دایره N/A N/A خروجی دیجیتالرچند کاره MOT ستاره P4-09
دایره دایره دایره N/A 0 تابع تنظیمات CEN مثلث P4-10
دایره دایره دایره N/A پیش فرض کارخانه تنظیم تغییرات در مدار ورودی سرعت آنالوگ (1)

پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن
SOF1 P4-11
دایره دایره دایره N/A پیش فرض کارخانه تنظیم تغییرات در مدار ورودی سرعت آنالوگ (2)

پارامترهای سروو موتور و تنظیم آن
SOF2 P4-12
دایره دایره دایره N/A پیش فرض کارخانه تنظیم تغییرات در مدار گشتاور آنالوگ (1) TOF1 P4-13
دایره دایره دایره N/A پیش فرض کارخانه تنظیم تغییرات در مدار گشتاور آنالوگ (2) TOF2 P4-14
دایره دایره دایره N/A پیش فرض کارخانه تنظیم تغییرات مدار آشکارساز جریان (فاز V1) COF1 P4-15
دایره دایره دایره N/A پیش فرض کارخانه تنظیم تغییرات مدار آشکارساز جریان (فاز V2) COF2 P4-16
دایره دایره دایره N/A پیش فرض کارخانه تنظیم تغییرات مدار آشکارساز جریان (فاز W1) COF3 P4-17
دایره دایره دایره N/A پیش فرض کارخانه تنظیم تغییرات مدار آشکارساز جریان (فاز W2) COF4 P4-18
دایره دایره دایره N/A پیش فرض کارخانه کالیبره کردن سنسورIGBT TIGB P4-19
دایره دایره دایره mV 0 تنظیمات تغییرات خروجی الکتریکی مانیتورینگ (CH1) DOF1 P4-20
دایره دایره دایره mV 0 تنظیمات تغییرات خروجی الکتریکی مانیتورینگ (CH2) DOF2 P4-21
دایره mV 0 آفست برای ورودی سرعت آنالوگ SAO P4-22
دایره mV 0 آفست برای ورودی گشتاور آنالوگ TAO P4-23
امترهای سروو موتور و تنظیم آن

 

 

 

 

 

 

کنترلر مچ تری mach3
تنظیمات سروو موتور

استعلام قیمت محصولات

جهت استعلام قیمت انواع دستگاه ها، لطفا با شماره های دفتر فروش تماس حاصل نمایید

فروش فوق العاده ماشین آلات CNC با اقساط 24 تا 36 ماهه( کلیک کنید )
+ +